Skip to main content

Studijní programy

Na katedře lze studovat obory Speciální pedagogika a Sociální práce, oba obory na bakalářském stupni. Sociální práci lze studovat v současnosti pouze v kombinované formě, speciální pedagogiku nabízíme jak ve formě kombinované, tak i ve formě prezenční.

Speciální pedagogika

Cílem studia je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro speciálněpedagogickou prevenci, edukaci a intervenci. Absolventi získají znalosti a praktické dovednosti v oblasti metodických přístupů, preventivních opatření, komunikačních strategií, které lze uplatnit u osob se speciálními potřebami. Studium vytváří u studentů základy pro vstup do navazujícího magisterského studia zaměřeného na speciální pedagogiku nebo příbuzný obor. Praktická příprava však otevírá absolventovi uplatnění také v pedagogické praxi, kde se uskutečňuje přímá práce s jedinci se speciálními potřebami.

Absolventi prokazují znalosti z obecné speciální pedagogiky, ale také z jednotlivých speciálněpedagogických disciplín tak, aby byli schopni kvalifikovaně reflektovat jedince se speciálními potřebami, podporovat je v jejich socializaci, podílet se na výchově a vzdělávání, respektovat jejich anatomicko-fyziologické, vývojové a osobnostní zvláštnosti, z nichž vyplývá užití speciálních metod a individualizovaných forem péče o tyto jedince. Absolventi jsou připraveni pro výkon speciálně pedagogických činností zaměřených na přímou práci s jedinci se speciálními potřebami v rámci komplexní péče. Jsou schopni účinné transdisciplinární kooperace s dalšími odborníky a specialisty především z oblasti pomáhajících profesí. Mají profesní předpoklady k organizování funkčních mechanizmů v zájmu komplexní protekce kvality života člověka s potřebou speciální podpory. Dokáží aplikovat preventivní, diagnostické a intervenční strategie dle individuálních potřeb jedince a provádět základní poradenskou činnost. Absolventi jsou obeznámeni s využitím různých komunikačních technik. Absolventi dokáží provádět metodickou, analytickou a koncepční činnost v oblasti speciální pedagogiky, samostatně analyzovat speciálně pedagogické problémy a přijímat vhodná opatření. Orientují se v platné legislativě, vztahující se k péči o osoby se speciálními potřebami. Absolventi rozumí situaci jedince se speciálními potřebami, usnadňují jeho socializaci do společnosti, podporují všestranný rozvoj jedince při respektování jeho speciálních potřeb s cílem předcházet negativním dopadům handicapu na jeho osobnost a umožnit prožití plnohodnotného života.

Sociální práce

Cílem tříletého studia je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané sociální pracovníky. Absolventi získají všeobecné znalosti a dovedností z oboru sociální práce a souvisejících disciplín a praktické znalosti a dovednosti vztahující se k sociální práci.

Absolvent získá odborné metodologické znalosti a je schopen aplikovat teoretický základ oboru v konkrétních specifických situacích při práci s různými typy nebo skupinami sociálních a rizikových klientů. Absolvent rozvíjí nejen odborné, ale také osobnostní předpoklady pro výkon sociální práce ve státních institucích i nestátní sféře. Absolventi si osvojí schopnost mezioborového a multifaktoriálního přístupu k řešeným sociálním situacím klientů a k rozvíjení schopnosti týmové kooperace v rámci pomáhajících profesí.