Skip to main content

Projekty

Hlava v pohodě – Relax Yourself

V projektu „Hlava v pohodě – Relax Yourself“ financovaného z Norských fondů se společně s partnery ze Vzdělávacího centra Turnov a University of Stavanger zabýváme velmi aktuálním tématem duševního zdraví dětí. Projekt reflektuje současnou situaci, kdy se řada žáků potýká s duševní nepohodou. Jeho cílem je zvýšit informovanost žáků 2. stupně základní školy o problematice duševního zdraví a předat jim dovednosti, jak si duševní zdraví udržet. Dále usilujeme o edukaci pedagogických pracovníků s důrazem na inovativní metodické postupy, které lze aplikovat formou zážitku, her a tréninků. V rámci projektu připravujeme tematické moduly použitelné ve výuce, podcasty a semináře pro pedagogické pracovníky.

Inovace krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory

Jak by mělo být realizováno krizové řízení organizace (poskytující sociální služby), která se nachází ve stavu krize ohrožující chod organizace i naplňování jejích cílů?

Odpovědi na tuto otázku se snažíme nalézt pomocí projektu „Inovace krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory“ financovaného Technologickou agenturou ČR. Konkrétní poučení jsme hledali ve fungování reálné organizace během pandemie covidu-19. Výstupem je Metodika krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory shrnující doporučení pro poskytovatele sociálních služeb, kteří by se ocitli v obdobných situacích (ve stavu krize), aby jejich jednání bylo co možná nejvíce intencionální, a aby co nejméně utrpěla kvalita poskytované sociální služby.

Metodiku je třeba vnímat jako návrh postupu pro případ mimořádné situace v pobytovém zařízení sociálních služeb. Základním východiskem bylo porozumění tomu, jak pracovníci i klienti služby definují onu „krizi“ – označení mimořádných situací, které od člověka vyžadují mimořádné dovednosti, často dovednosti, které si do té doby nevytvořil. Klíčovou součást představuje nabídka postupů krizového managementu v situaci mimořádné události, ohrožení zdraví a života. Jednotlivé části nabízí strategie zacházení s krizí pro všechny úrovně řízení, od pracovníků v přímé péči až po top manažery zařízení. Důležitým se stal aspekt sebeřízení v krizi.

OPVVV

Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci
Učitelem moderně a odborně – podpora učitelského vzdělávání na FP TUL
Společenství praxe pro podporu vzdělávání – SPPPV

OPVK

Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice
Podpora osobnostní a sociální výchovy v inkuzivním vzdělávání

SGS

Tvorba screeningového testu motorických dovedností
Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy
Děti s orofaciálními rozštěpy ve škole
Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání
Celoživotní učení jako forma aktivizace seniorů