Přijímací řízení

Přijímací řízení do našich studijních programů probíhá formou písemného testu, ve kterém si uchazeč o studiu vybírá jednak z nabízených alternativ, nově jsou do testu zařazeny i otázky nebo úkoly, na které uchazeč odpovídá volným vyjádřením.

Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání.

Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky, a to nejpozději do data uvedeného na webu fakulty. Všechny důležité informace k přijímacímu řízení pro příslušný akademický rok naleznete přehledně webu FP TUL v sekci Uchazeč.

Podrobnější informace a ukázkové testy

Pro lepší představu je možné nahlédnout do testů, které byly využity v minulosti.

Kontakt

Doručovací adresa:
Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Adresa sídla:
Komenského 314/2,
460 01 Liberec V-Kristiánov
telefon: +420 48 535 4210