ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá (Joklíková), Ph.D.
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 tel: 485 354 213
e-mail: lenka.nadvornikova@tul.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:
probíhají v budově P, 2. nadzemní podlaží, místnost P02037 (u výtahu).

8. 7. 2020 9-10 hodin
13. 7. 2020 9-10 hodin

Čerpání řádné dovolené:
18. 7. - 2. 8. 2020
10. 8. 2020 - 19. 8. 2020
31. 8. 2020 - 4. 9. 2020
V době dovolené nebudu k dispozici na telefonu ani nebudu reagovat na elektronické dotazy.

Publikační činnost:

NÁDVORNÍKOVÁ, L. (60 %), KORYCH, M., 2018. Preference a překážky volnočasových aktivit u seniorů. In GEORGI, H.,  ŠLAMBEROVÁ, R. (Eds.). Stárnutí 2018: Sborník příspěvků ze 4. Gerontologické mezioborové konference (pp. 134-143). Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta. ISBN 978-80-87878-36-1. (Na podzim roku 2019  Web of Science)

NÁDVORNÍKOVÁ L. (60 %), KORYCH M., a kol., 2017. Aktivizace seniorů. Liberec: Technická univerzita v Liberci. Bez ISBN.

NÁDVORNÍKOVÁ L., (70 %) KORYCH M. Edukace seniorů v sociálních službách. In: Quo Vadis, sociální práce v ČR? Praha: Institut pro veřejnou správu Praha (ed.), 2017, s. 28-34. ISBN 978-80-86976-46-4.

NÁDVORNÍKOVÁ, L., (45 %), KORYCH M., a kol. Volnočasové aktivity seniorů v kontextu celoživotního učení. In: MAGNANIMITAS (ed.). Sapere Aude 2017. Působnost pedagogiky a psychologie. Roč. VII. s. 225–234. ISBN 978-80-87952-19-1.

NÁDVORNÍKOVÁ L., (45 %) KORYCH M., a kol. Lifelong Learning as a Form of Activation of Seniors. In:Grant Journal: Issue 01, Hradec Králové: MAGNANIMITAS (ed.), 2017, III(2), s. 44-49. ISSN 1805-0638.


NÁDVORNÍKOVÁ, L. (60 %), KREJČOVÁ, M., 2017. Vybraná rizika transformace sociálních služeb z pohledu pracovníků v sociálních službách. In: SMUTKOVÁ, L., POSPÍŠIL, D. (eds.) Podpora člověka v přirozeném prostředí: sborník odborných textů z konference XIII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 23. až 24. září 2016. Str. 575 – 581. Praha: MPSV. ISBN 978-80-7421-121-8.

NÁDVORNÍKOVÁ,L. (75 %), JOKLÍKOVÁ,H. The Education of People with Disabilities in the Context of Labor Market Success. In Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. Volume 6, Issue I, p. 66 - 71. ISSN 1804-7890 (print), ISSN 2464-6733 (online).     

NÁDVORNÍKOVÁ,L.(75 %), JOKLÍKOVÁ,H. Vzdělávání osob se zdravotním postižením v kontextu uplatnění na trhu práce. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2016 (Nové výzvy pedagogiky a psychologie). Hradec Králové, 2016. 6. vyd. 314 s. (s. 60 -  70). ISBN 978-80-87952-16-6.

NÁDVORNÍKOVÁ, L. (75 %), JOKLÍKOVÁ, H., 2016. Využívání nástrojů podporujících zaměstnávání osob se zdravotním postižením. In: STEJSKAL, J., KŘUPKA, J. (eds.) Sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference “Veřejná správa 2016”. (str. 88-96). Pardubice: Univerzita Pardubice. ISSN 978-80-7560-041-7.

NÁDVORNÍKOVÁ, L. (70 %), VLKOVÁ, M., 2016. Komunikační překážky u jedinců s demencí. In ŠTĚPÁNKOVÁ, H.,  ŠLAMBEROVÁ, R. (Eds.). Stárnutí 2016: Sborník příspěvků z 3. Gerontologické mezioborové konference (pp. 202-210). Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta. ISBN 978-80-87878-23-1.

NÁDVORNÍKOVÁ, L. (80 %), ZERZÁNOVÁ, L., 2016. Aktivizace seniorů dobrovolníky. Praha. In ŠTĚPÁNKOVÁ, H.,  ŠLAMBEROVÁ, R. (Eds.). Stárnutí 2016: Sborník příspěvků z 3. Gerontologické mezioborové konference (pp. 130-137). Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta. ISBN 978-80-87878-23-1.

NÁDVORNÍKOVÁ, L. Bariéry v přístupu osob se zdravotním postižením na trh práce. In Sociální práce/sociálna práca. Brno: ASVSP, 2014. Číslo/ročník: 1/2014. ISSN 1213-6204.


NÁDVORNÍKOVÁ, L. Posudek na projekt FRVŠ číslo 1185/2013 Inovace předmětu Teorie a metody sociální práce 1. Řešitel: Mgr. Lucie Maliňáková, Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích.


NÁDVORNÍKOVÁ, L Problematika seniorů a mentálního postižení. Distanční text. [online]. Liberec: TU v Liberci, 2013. Dostupné na: http://moodle.kss.tul.cz/ no ISBN  (text vytvořen v rámci projektu ESF).


NÁDVORNÍKOVÁ, L. Obecné překážky integrace osob se zdravotním postižením na trh práce. In: Zborník referátov z 5. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou – Sociálna práca, manažment a ekonómia - prínosy a limity vedy pre teorii a prax. Mezinárodní konference, Dolný Kubín, 5. 6. 2013. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolickej univerzity v Ružomberku, 2013. 382 s. (s. 237 – 248). ISBN 978-80-561-0092-9.


NÁDVORNÍKOVÁ, L. Posudek na projekt FRVŠ číslo 1116/2012 Tvorba nového studijního předmětu Aplikace lidských práv ve standardech kvality sociálních služeb. Řešitel: Mgr. Markéta Elichová, Ph.D., Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích.


Nádvorníková, L Sociální dávky a služby pro osoby se zdravotním postižením v ČR. In: Zborník referátov z 4. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - Sociálna práca, manažment a ekonómia - s aplikáciou na podmienky trvalo udržateľného rozvoja sociálnych služieb. Mezinárodní konference, Dolný Kubín, 20. 3. 2012. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolickej univerzity v Ružomberku. 386 s. (s. 266 – 272) ISBN 978-80-8084-911-5.

Nádvorníková, L. Osoby dlouhodobě nezaměstnané a rozvoj pracovních kompetencí. In: Sborník příspěvků ze závěrečné konference "Vzdělávání starší střední generace". Liberec: TU v Liberci, 2012. [CD] (příspěvky v Power-pointu) + tištěná forma (anotace příspěvku). 11 s. ISBN 978-80-7372-839-7.

Nádvorníková, L., Pešat, p., pešatová, i. Vybrané problémy seniorské populace z pohledu sociální práce. In: Mühlpachr, P., Bargel, M. Senioři z pohledu sociální pedagogiky. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií, 2011. s. 136–145. ISBN 978-80-87182-21-5. 

Nádvorníková, L. Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v ČR. In: Sociálna práca, manažment a ekonómia - výzvy v období ekonomickej krízy - Zborník referátov z 3. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolickej univerzity v Ružomberku, 2011. s. 238–246. ISBN 978-80-8084-739-5.

Nádvorníková, L. Vybrané problémy zaměstnávání osob se zdravotním postižením. In: Aktuální otázky sociální politiky 2011 – teorie a praxe, sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 82–87. ISBN 978-80-7395-413-0.

Nádvorníková, L. Ethical Dilemmas of Social Wolker – Student of Social Work. In: Scientific Papers University of Pardubice Series D, Faculty of Economics and Administration 1/2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. ISSN 1211-555X.

NÁDVORNÍKOVÁ, L. Sociální služby v ČR a způsob využití příspěvku na péči. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie  Sociálna práca, manažment a ekonomika – s reflexiou na sociálne služby 2010. Dolný Kubín: Pedagogická fakulta Katolické univerzity, 2010. ISBN 978-80-8084-621-3.

Nádvorníková, L. Eticky problémové situace sociálního pracovníka v roli studenta sociální práce. In: Aktuální otázky sociální politiky 2009 – teorie a praxe, sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 91 s. ISBN 978-80-7395-217-4.

 
 
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
 Mgr. Robert Trebicki
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster