ID:
Heslo:

Zaměstnanci katedry


 vedoucí katedry: 
 Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.
 
 Zástupce vedoucí: 
 Mgr. Martin Korych
 
 Tajemnice katedry: 
 Mgr. Hana Ryšlavá (Joklíková), Ph.D.
 tel: 485 354 221
e-mail: hana.ryslava@tul.cz
Publikační činnost
Životopis
 
 Konzultační hodiny:


V měsíci červenci a sprnu 2020 proběhnou jen po předchozí dohodě e-mailem.

Prosím studenty, ale vždy dříve, než vyrazí na konzultaci, ověřili, že se konzultační hodiny nezměnily. Někdy se stane, že jsem nucena konzultační hodiny z pracovních důvodů zrušit nebo přesunout. Děkuji.


Čerpání dovolené v létě 2020:

13. 7. - 19. 7. 2020
29. 7. - 23. 8. 2020
(v tomto období nebudu reagovat na vaše e-maily ani telefony)


Rozpis tutoriálů v ZS 2020:


Rozpis individuálních konzultací v ZS 2020:Publikační činnost:

JOKLÍKOVÁ, H., PALOUNKOVÁ, Z. 2018. Pojetí role asistenta pedagoga v běžném a alternativním školství. In HUTYROVÁ, M., RŮŽIČKOVÁ, V. 2018. Perspektivy společného vzdělávání. Sborník z konference V. olomoucké speciálněpedagogické dny. s. 75-79. Olomouc: UP. ISBN 978-80-244-5430-6.

JOKLÍKOVÁ, H., PALOUNKOVÁ, Z. a kol., 2017. Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání. Liberec: TU v Liberci. ISBN 978-80-7494-386-7. 30 %.

JOKLÍKOVÁ, H., PALOUNKOVÁ, Z. (30 %) a kol., 2017. Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání. In: ACC Journal 3. Liberec: TU v Liberci, s. 59–69. ISSN 1803-9782.

JOKLÍKOVÁ H. (25 %), PALOUNKOVÁ, Z. (25 %), KAISEROVÁ, A. (10 %), KOŠŤÁKOVÁ, M. (10 %), LINDOVÁ, K. (10 %), TOČÍKOVÁ, J (10 %). Pojetí role asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání. In Sapere aude 2017 - Působnost pedagogiky a psychologie (recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí konané ve dnech 17. - 19. 5. 2017). Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. S. 215 - 225. ISBN 978-80-87952-19-1.

JOKLÍKOVÁ, H., 2017. Role speciálního pedagoga v podpoře seniorů se zrakovým postižením. In: Hutyrová, M., Růžičková, V. (eds.), 2017. Koheze speciální pedagogiky v současnosti (Sborník z konference IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny). S. 54 – 62. ISBN 978-80-244-5257-9.

JOKLÍKOVÁ, H. (25 %), NÁDVORNÍKOVÁ, L. Vzdělávání osob se zdravotním postižením v kontextu uplatnění na trhu práce. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2016 (Nové výzvy pedagogiky a psychologie). Hradec Králové, 2016. 6. vyd. 314 s. (s. 60 - 70). ISBN 978-80-87952-16-6.

JOKLÍKOVÁ, H. (25 %), NÁDVORNÍKOVÁ, L. The Education of People with Disabilities in the Context of Labor Market Success. In Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. Volume 6, Issue I, p. 66 - 71. ISSN 1804-7890 (print), ISSN 2464-6733 (online).

JOKLÍKOVÁ, H. Realizace prevence vzniku zrakového postižení. In: HUTYROVÁ, M., KROUPOVÁ, K., SOURALOVÁ, E. (eds.). Sborník příspěvků z konference III. Olomoucké speciálněpedagogické dny (Perspektivy speciální pedagogiky – potřeby, možnosti a výzvy). Olomouc: UP, 2015. s. 92 – 101. ISBN 978-80-244-4907-4.

 JOKLÍKOVÁ, H.; STEJSKALOVÁ, K. Reliéfní grafika jako jeden z potencionálních prostředků inkluze osob se zrakovým postižením. In: KASTELOVÁ, A. a kol. (ed.) Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Osoby so zdravotným znevýhodneným v kontexte súčasnej speciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. Bratislava: IRIS, 2013. ISBN 978-80-89238-87-3.

JOKLÍKOVÁ, H.; STEJSKALOVÁ, K. Tyflografika a principy její tvorby v rámci podpůrných opatření pro studenty se zrakovým postižením na Univerzitě Palackého v Olomouci. In: POSPÍŠILOVÁ, I. (ed.). Sborník příspěvků z VIII. Ročníku mezinárodní konference „Vysokoškolské studium bez bariér“. Liberec: TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-066-8.

JOKLÍKOVÁ, H. Kvalita života osob se specifickými potřebami v kontextu míry a kvality informovanosti. In: POSPÍŠILOVÁ, I. (ed.) Sborník příspěvků z VII. ročníku mezinárodní konference „Vysokoškolské studium bez bariér“. Liberec: TU v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7372-959-2.

JOKLÍKOVÁ, H. Nástin možností zvyšování kvality života u cílové skupiny seniorů se zrakovým postižením. In: DUBAYOVÁ, T.; ŽOLNOVÁ, J. (ed.) Študent na ceste k praxi II - Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 15. – 16. mája 2013. Prešov: Prešovská Univerzita v Prešově, 2013. ISBN 978-80-555-0840-5.

FINKOVÁ, D.; JOKLÍKOVÁ H. Kvalitní informovanost jako jedna z možností podpory inkluze osob se specifickými potřebami. In: KASTELOVÁ, A. a kol. (ed.) Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Osoby so zdravotným znevýhodneným v kontexte súčasnej speciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. Bratislava: IRIS, 2013. ISBN 978-80-89238-87-3.

JOKLÍKOVÁ, H. The Issue of Awareness of Possible Visual Impairment. In: STANKOWSKI, A. (ed.) Tradycja i nowoczesność – funkcjonowanie osób z niepelnosprawnościa we wspólczesnym świecie. Ružomberok: Verbum, 2013. ISBN 978-80-561-0053-0

JOKLÍKOVÁ, H. Specifika podpory studentů se zdravotním postižením při studiu na vysoké škole v kontextu zapojení intaktních studentů do této podpory. In: POSPÍŠILOVÁ, I. (ed.) Sborník příspěvků z double mezinárodních konferencí: VI. ročníku „Vysokoškolské studium bez bariér“ a XV. ročníku odborné konference „Handicap 2011“. Liberec: TU v Liberci, 2012. ISBN 978-80-7372-863-2.

JOKLÍKOVÁ, H. Specifika komunikace s osobami seniorského věku se zrakovým postižením. In: Sborník příspěvků z konference – Posilování kompetencí mladých vědeckých pracovníků v oblasti informačních technologií při práci s osobami se zdravotním postižením. REGEC, V. (ed.). Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3190-1.

JOKLÍKOVÁ, H., FINKOVÁ, D., RŮŽIČKOVÁ, V. Communication with a Person with Visual Impairment. In: Basics of special education of persons with visual impairment. 1. vyd. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3097-3.

JOKLÍKOVÁ, H.; KŘÍŽKOVSKÁ, P.; MÜLLER, O. Problematika edukace osob s mentálním postižením. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2975-5.

JOKLÍKOVÁ, H. Kvalita života seniorů se zrakovým postižením s akcentem na problematiku míry a kvality informovanosti. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967–2012. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2012. ISBN 978-80-89256-94-5.

JOKLÍKOVÁ, H. Edukace jedinců se zrakovým postižením v kontextu využívání podpůrných opatření. In: KOCUROVÁ, M. a kol. (ed.). Rodina v II. decénniu 21. století. Praha: Educa Service, 2013. ISBN 978-80-87306-13-0.

JOKLÍKOVÁ, H. Kvalita života seniorů se zrakovým postižením ve vztahu k míře a kvalitě informovanosti. In: LUDÍKOVÁ, L. a kol. Pohledy na kvalitu života osob se senzorickým postižením. Olomouc: UP. 2012. ISBN 978-80-244-3286-1.


JOKLÍKOVÁ, H. Zrakové postižení a jeho vliv na osoby seniorského věku. In: POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ, J., BAČÍKOVÁ, A. (ed.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VIII. Sborník z VIII. ročníku konference. Olomouc: UP, 2011. 914 s. ISBN 978-80-244-2815-4.

 
 
 
 Administrativní pracovník pro odborné praxe: 
 Eva Sadvarová
 
 Sekretářka katedry: 
 Radmila Bjørke
 
 Interní pracovníci: 
 PaedDr. Lubomír Bajcura Ph.D.
 Mgr. Alena Bjørke
 ThDr. Kateřina Brzáková Beksová, Th.D.
 Mgr. Jan Jihlavec, DiS.
 PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
 Mgr. Iva Lüftnerová
 Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.
 Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.
 PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 
 externí pracovníci: 
 Mgr. Zora Blažková
 Mgr. Zdeňka Braumová
 PhDr. Mgr. René Brož
 Mgr. Andrea Brožová Doubková
 PhDr. Alena Dědečková
 Mgr. Lenka Havlíková
 Mgr. Eliška Helikarová
 Mgr. Barbora Hodíková
 Mgr. Klára Jenšová
 PhDr. Jana Kadavá
 Mgr. Jan Kašuba
 Mgr. Jana Kepková
 Mgr. Zdeněk Kovařík
 Mgr. Monika Kunhartová Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Gabriela  Lešáková
 PaedDr. Jana Paukertová, Ph.D.
 Mgr. et Mgr. Denisa Salabová
 Mgr. Anna Semanová, PhD.
 doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.
 Mgr. Robert Trebicki
 Mgr. Jakub Valenta
 Mgr. Jitka Vítová, Ph.D.
 Ing. František Vlach, Ing-Paed IGIP
 Mgr. Vítězslav Šťastný
 Mgr. Ing. Gabriela Čavojská
 
English   Facebook
© 2008 webmaster