ID:
Heslo:

Studijní program: Sociální práce

Studijní obor: Sociální práce a penitenciární péče (bakalářské studium)

Studijní obor je zaměřen na výkon sociální práce s vybranými skupinami klientů (dle studentem zvolené specializace). Je možné volit ze dvou specializací – Sociální práce či Penitenciární péče. V rámci specializace Sociální práce se student zaměřuje převážně na péči o jedince zdravotně a sociálně znevýhodněné, v případě specializace Penitenciární péče je připravován na výkon sociální práce s jedinci z rizikových skupin, především na klienty s delikventní či kriminální minulostí.

Cílem studia je získání potřebných kompetencí v rozsahu daném bakalářským studijním programem, především zvládnutí teoretických poznatků, získání praktických dovedností, sociálních a profesionálních kompetencí, které absolvent dokáže využít a rozvíjet při výkonu sociální práce a umí je aplikovat při práci s klientem.

English   Facebook
© 2008 webmaster