ID:
Heslo:

VZNIK KATEDRY                                                                                                                              

V průběhu devadesátých let se projevila potřeba rozšířit pedagogické a vědeckovýzkumné aktivity Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci v oblasti sociální práce a speciální pedagogiky. Tuto činnost dosud zabezpečovalo oddělení sociálních studií a speciální pedagogiky při Katedře pedagogiky a psychologie, které vzniklo v roce 1994. Rozsah výuky a aktivit tohoto oddělení však postupně narůstal a vyústil ve vznik organizačně samostatného pracoviště. Dne 1. února 2003 vznikla nová Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky (KSS).

PEDAGOGICKÁ ČINNOST KATEDRY

Ve své činnosti a zejména ve výuce aplikuje KSS stále více informační a komunikační technologie (ICT), které se uplatňují nejen jako běžný pracovní nástroj pracovníků katedry, ale celospolečensky jsou stále více využívány v oblasti socializace osob se zdravotním postižením, a to především jako kompenzační a komunikační prostředek. Tím vystupuje do popředí i nutnost rozšíření přípravy speciálních pedagogů a sociálních pracovníků, kteří s postiženými jedinci pracují a s ICT technologiemi budou stále více a více přicházet do styku.

KSS zabezpečuje a garantuje následující bakalářské studijní programy:

- studijní program Sociální práce, který zahrnuje dvě specializace Penitenciární péče a Sociální práce,
-
studijní program Speciální pedagogika, studijní obor Speciální pedagogika pro vychovatele.

KSS zabezpečuje a garantuje následující kurzy v rámci programů celoživotního vzdělávání:

Speciální pedagogika
Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství
.

Dále KSS participuje na výuce:

-  magisterského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kde zajišťuje především speciálně pedagogické obory a specializaci Specifické poruchy učení a chování,

-  prezenčního magisterského studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství pro SŠ, Pedagogika volného času, kde zabezpečuje předměty speciální pedagogiky.

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST KATEDRY

Těžiště vědeckovýzkumné činnosti leží především v oblasti sociální práce a speciální pedagogiky. Hlavními tématy jsou: využití ICT v sociální práci a speciální pedagogice, metody práce v procesu edukace s jedinci se speciálními potřebami, hyperkinetické poruchy, inkluzivní vzdělávání, penitenciární péče.

Výsledky vědecké a výzkumné činnosti členů katedry se odráží v jejich bohaté přednáškové, publikační činnosti a odborném růstu.

V rámci programu Erasmus KSS realizuje výměnné pobyty studentů, výukové pobyty vyučujících a spolupracuje s kolegy z univerzity Hochschule Zittau/Görlitz (Německo), Linnaeus University ve Švédsku, IFRASS v Toulouse (Francie), Rzeszow University (Polsko), Prešovská univerzita v Prešově, Univerzita Mateje Bela v Banské Bystrici, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko).

KSS je členem Evropské asociace škol sociální práce (EASSW), Mezinárodní asociace škol sociální práce (IASSW), Evropského centra pro komunitní vzdělávání (ECCE), Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), Logopedické společnosti prof. Sováka, Dyslektické společnosti.
English   Facebook
© 2008 webmaster